VD:ar för jämställdhet 365 dagar om året

Den 8 mars samlades VD:arna för de bolag som är med i Womentor 2017 för att tillsammans lära sig mer och diskutera kring frågeställningarna:

  • Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  • Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  • Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?

Att workshoppen ägde rum på internationella kvinnodagen var naturligtvis ingen slump, men det alla deltagare är överens om är att utmaningen med att kvinnor fortfarande är i minoritet i IT- och telekombranschen är något som måste adresseras och arbetas med varje dag, året runt.

Hur företagen arbetar med frågan ser däremot ganska olika ut. Vissa tycker att det är absolut nödvändigt att arbetet utgår ifrån lönsamhetsaspekten – att jämställdhet innebär affärsnytta – medan andra  hellre betonar värderingsaspekten och tycker att det känns ”omodernt att tänka business istället för rättvisa”. Till viss del beror detta säkert på olikheter kopplade till verksamheten, och hur fördelningen män/kvinnor ser ut på företagen – bland företagen som är med i Womentor finns både de som faktiskt lyckats nå 50/50-fördelning och de som har en bit kvar till bransch-snittet på ca 30% kvinnor.

Workshoppen leddes av Karin Ahlström, Ardida och Fredrik Bondestam som är genusforskare och gärna utmanar med sanningar som ofta är ögonöppnare, men kanske inte alltid helt bekväma att ta till sig.

– Den här gruppen vill generellt mycket hellre prata praktiska lösningar än problem, men för att hitta lösningar krävs ju först en insikt om vilket eller vilka problem som lösningen faktiskt ska råda bot på. Om det inte får göra lite ont blir det inga bra lösningar helt enkelt, och det tycker jag att alla ändå var överens om vid dagens slut, konstaterar Karin Ahlström.

Det här gör företagen 2017

Film: Hör vad tre av VD:arna – Karin Schreil Jonsson, VD Fujitsu Sverige, Sergio de Brito, VD Sogeti Sverige och Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise Sweden – säger om vad de tänker göra för att öka andelen kvinnor på chefsposition i sina bolag under resten av året. Det handlar bland annat om att stötta ledare, tydligare kommunicera fördelarna med branschen och omvänt mentorskap.

 

2016 sattes för första gången en gemensam ambition för deltagarna i Womentor: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Att lyckas med det kräver engagemang på högsta ledningsnivå. Därför läggs extra fokus på detta bl.a. genom en VD-träff, och företagens utnämnande av ”Diversity Managers” med uppdrag att utforma mål, mät- och uppföljningsmetoder, och strategier för rekrytering, utbildning och utveckling kopplade till mångfald.

IT&Telekomföretagens statistik visar att andelen kvinnor på chefsposition har ökat något – från 28 % 2013 till 30 % 2016. Det är alltså en bit kvar till målet om 40 %, men flera av de företag som deltar i Womentor ligger långt över snittet i branschen – i vissa fall så bra som 50/50-fördelning.

Program

Medverkande företag 2018