Affärsnytta genom jämställdhet

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. En del i programmet är att utse en kvinna på chefsposition till adept, samt att erbjuda två mentorkandidater, som deltar i Womentor-programmet under ett års tid. Det som skiljer Womentor från andra mentor- och ledarskapsprogram är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor. Att deltagandet i Womentor kräver engagemang från företagsledningen är en viktig framgångsfaktor för att uppnå resultat!

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera: dels att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, och dels att karriär- och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av sektorn fortfarande inte är utformade på så sätt att de främjar kvinnor i lika hög grad som män. Womentor är ett av flera initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att långsiktigt åtgärda snedfördelningen i branschen, och genomförs 2017 för elfte året.

De företag som deltar i Womentor:

 • Tar aktivt ställning för och engagerar sig i att genomgå ett förändringsarbete, och inspirerar samtidigt andra i branschen att göra detsamma.
 • Sätter upp mätbara och konkreta mål för att uppnå en ökad andel kvinnliga ledare i det egna företaget. Målen ska fokusera på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med ledningsförsörjning och följas upp och redovisas årligen.
 • Bjuder in VD, HR- och Kommunikationschefer och andra nyckelpersoner att medverka vid introduktionsdagar och workshops som syftar till att lyfta och dela metoder och verktyg för ökad jämställdhet och mångfald.
 • Utser en person från företagsledningen till ”Diversity Manager”, med uppdrag att delta i workshops och för företaget utforma långsiktiga och kortsiktiga mål, mät- och uppföljningsmetoder, och strategier för rekrytering, utbildning och utveckling kopplade till mångfald.
 • Kommunicerar aktivt, både till sina egna medarbetare och till omvärlden, om sin medverkan i Womentor och vikten av jämställdhets- och mångfaldsfokus.
 • Utser en framgångsrik kvinnlig medarbetare som har en ledarroll och potential att fortsätta utvecklas som chef som adept till mentorprogrammet.
 • Erbjuder två mentorkandidater, som kan komma att utses till mentorer i programmet baserat på lämplig matchning med anmälda adepter.

Varför Womentor?

  • Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
  • Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
  • Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
  • Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Det här gör företagen 2017

Film: Hör vad tre av VD:arna – Karin Schreil Jonsson, VD Fujitsu Sverige, Sergio de Brito, VD Sogeti Sverige och Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise Sweden – säger om vad de tänker göra för att öka andelen kvinnor på chefsposition i sina bolag under resten av året. Det handlar bland annat om att stötta ledare, tydligare kommunicera fördelarna med branschen och omvänt mentorskap.

 

Engagera ditt företag!

Womentor vänder sig i första hand till IT&Telekomföretagens medlemmar, men även andra företag i IT- och telekombranschen är välkomna att ansöka om att delta i programmet. Eftersom företagsledningens engagemang för förändringsarbete är en avgörande framgångsfaktor krävs att företagets VD skriver under anmälan.

Är du nyfiken på vad tidigare deltagare har tyckt om att vara med i Womentor? Läs gärna utvärderingen från Womentor 2016!

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är självkostnadsbaserad och i och med det förmånlig i jämförelse med andra mentor- och förändringsprogram.

Deltagaravgift för medlemmar IT&Telekomföretagen: 40 000 kr/år.

Deltagaravgift för icke-medlemmar: 55 000 kr/år.

Deltagande företag står för sina adepters och mentorers arbetstidskostnader och eventuella rese- och logikostnader.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag