Resultat 2016

2016 deltog 25 företag i Womentor: Acando, Agero, Capgemini, CGI, CSC, Dustin, Empower, Enfo, Evry Financiail Services. Fujitsu, Hi3G Access (3), HP Enterprise, IBM, IFS, Infor, IP-Only, Microsoft, PA Consulting, Sogeti, TDC, Tele2, Telenor, TeliaCompany, Teracom och Tieto.

Alla deltagande företag sätter upp mål för året, med fokus på kvinnor som resurs i arbetet med ledningsförsörjning. Ytterst handlar det om att öka branschens och företagens förmåga att attrahera och behålla talanger, män såväl som kvinnor. Målen följs upp och redovisas vid årets slut, men är helt individuella – vilket innebär att måluppfyllelsen inte går att jämföra företagen emellan. Också antalet mål per företag är individuellt, och varierar mellan ett till fyra mål. Sammantaget har 16 av företagen (64 %) helt eller delvis uppnått sina mål under 2016, och fyra har helt eller delvis närmat sig sitt/sina mål.

2016 sattes i tillägg för första gången en gemensam ambition: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Att lyckas med det kräver engagemang på högsta ledningsnivå. Därför lades extra fokus på detta bl.a. genom en VD-träff, och företagens utnämnande av ”Diversity Managers” med uppdrag att utforma mål, mät- och uppföljningsmetoder, och strategier för rekrytering, utbildning och utveckling kopplade till mångfald. IT&Telekomföretagens statistik visar att andelen kvinnor på chefsposition har ökat något – från 28 % 2013 till 30 % 2016. Det är alltså en bit kvar till målet om 40 %, men flera av de företag som deltar i Womentor ligger långt över snittet i branschen – i vissa fall så bra som 50/50-fördelning.

Tilltro och ökad kunskap om jämställdhet

Grundtanken med Womentor är att företagens resultat har betydelse också utanför de egna organisationerna; då 25 tongivande företag visar progress påverkar det hela branschens utveckling. Detta bekräftas av 2016 års deltagare, som tror att Womentor bidrar till att öka andelen kvinnliga chefer i det egna företaget – och i ännu högre utsträckning i hela branschen. Bland deltagande mentorer och adepter är den uppfattningen ännu starkare än bland de övriga företagsrepresentanter (VD, HR- och Kommunikationschefer och Diversity Managers) som besvarat utvärderingen.

 

De allra flesta deltagarna uppger dessutom att Womentor har ökat deras kunskap om jämställdhet i viss eller hög utsträckning.

Läs och ladda ner hela slutrapporten för 2016 här!

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag